Undangan Pernikahan Hard Cover – R1054 – Khaled Samah